Banner
శ్రీ రామదాసు సంకీర్తనల పట్టిక

(SrI rAmadAsu samkeertanala paTTika)

Title in English Title in Telugu Lyrics Page
abbabbA debbalaku tALalErA
అబ్బబ్బా దెబ్బలకు తాళలేరా
abbabbA rAmanAma matyaBdhutaM
అబ్బబ్బా రామనామ మత్యభ్ధుతం
aDugudATi kadalanIyanu
అడుగుదాటి కదలనీయను
agaNita satyaBASha - Slokam
అగణిత సత్యభాష - శ్లొకం
aMtA rAmayaM
అంతా రామయం
ayyayO nIvaMTi anyAya daivamu
అయ్యయో నీవంటి అన్యాయ దైవము
ayyayO raGurAmayyA
అయ్యయో రఘురామయ్యా
BadraSaila rAjamaMdirA
భద్రశైల రాజమందిరా
BajarE mAnasa rAmaM
భజరే మానస రామం
BajarE SrIrAmaM
భజరే శ్రీరామం
biDiyamElanika mOkShamicci
బిడియమేలనిక మోక్షమిచ్చి
bUcivAni piluvabOdura
బూచివాని పిలువబోదుర
caraNamulE nammitI nIdivya
చరణములే నమ్మితీ నీదివ్య
darSanamAyenu SrIrAmulavAri
దర్శనమాయెను శ్రీరాములవారి
daSaradharAma gOviMdA
దశరధరామ గోవిందా
dInadayALO dInadayALO
దీనదయాళో దీనదయాళో
dinamE sudinamu rAmuni
దినమే సుదినము రాముని
dorikenE BadrAcala nilayuDu
దొరికెనే భద్రాచల నిలయుడు
EmayyA rAma brahmEMdrAdulakainA
ఏమయ్యా రామ బ్రహ్మేంద్రాదులకైనా
eTubOtivO rAma
ఎటుబోతివో రామ
evaru dUShiMcinanEmi
ఎవరు దూషించిననేమి
garuDagamana rArA
గరుడగమన రారా
gOviMda suMdara mOhana
గోవింద సుందర మోహన
hari hara rAma nannaramara
హరి హర రామ నన్నరమర
idigO BadrAdri gautami adigO
ఇదిగో భద్రాద్రి గౌతమి అదిగో
ikShwakukulatilakA yikanaina
ఇక్ష్వకుకులతిలకా యికనైన
innigalgi mIrUrakunnanE
ఇన్నిగల్గి మీరూరకున్ననే
itaramuleruganayyA nA gatinIvE
ఇతరములెరుగనయ్యా నా గతినీవే
jaijai sItArAM jaijai SrIraGurAM
జైజై సీతారాం జైజై శ్రీరఘురాం
janakatanaya nAdu manavi
జనకతనయ నాదు మనవి
jAnakiramaNa kaLyANaguNa
జానకిరమణ కళ్యాణగుణ
jananiBAvayE vaidEhi
జననిభావయే వైదేహి
jO ravikula suBAMga jO sannutAMga
జో రవికుల సుభాంగ జో సన్నుతాంగ
kaliyuga vaikuMThamu BadrAcala
కలియుగ వైకుంఠము భద్రాచల
karuNa jUDavE O ammA
కరుణ జూడవే ఓ అమ్మా
kOdaMDarAma mAMpAhi
కోదండరామ మాంపాహి
kOdaMDarAmulu mamu kannavAru
కోదండరాములు మము కన్నవారు
naMdabAlaM BajarE naMdabAlaM
నందబాలం భజరే నందబాలం
nammavalenayyA nammina
నమ్మవలెనయ్యా నమ్మిన
namminavArini mOsamu cEyuTa
నమ్మినవారిని మోసము చేయుట
nanubrOvamani ceppavE
ననుబ్రోవమని చెప్పవే
naraharini nammka narulanu
నరహరిని నమంక నరులను
nI saMkalpaM beTuvaMTidO
నీ సంకల్పం బెటువంటిదో
O raGunaMdana rArA rAGava
ఓ రఘునందన రారా రాఘవ
pAhimAM SrirAma yaMTE
పాహిమాం శ్రిరామ యంటే
pAhirAmapraBO pAhirAmapraBO
పాహిరామప్రభో పాహిరామప్రభో
pAlayamAM SrIrukmiNInAyakA
పాలయమాం శ్రీరుక్మిణీనాయకా
palukE baMgAramAyanA
పలుకే బంగారమాయనా
parama pAvananAma paTTABirAma
పరమ పావననామ పట్టాభిరామ
pAvana rAmanAma sudhArasapAnamu
పావన రామనామ సుధారసపానము
rakShiMcu dInuni rAma rAma
రక్షించు దీనుని రామ రామ
rakShiMcu doravani nammitI
రక్షించు దొరవని నమ్మితీ
rAmA daivaSiKAmaNi
రామా దైవశిఖామణి
rAma jOgi maMdukonarE
రామ జోగి మందుకొనరే
rAmA nIcEnEmI kAdurA
రామా నీచేనేమీ కాదురా
rAma nIdaya nApairAdugA
రామ నీదయ నాపైరాదుగా
rAmA ninnu pOniccedanA
రామా నిన్ను పోనిచ్చెదనా
rAma rAma yaninOTa ravvaMta
రామ రామ యనినోట రవ్వంత
rAma rArA nI mOmipuDE
రామ రారా నీ మోమిపుడే
rAma viSAlavikrama - Slokam
రామ విశాలవిక్రమ - శ్లొకం
rAma yiTula cEtuvaTarA
రామ యిటుల చేతువటరా
rAmaBadra rArA SrIrAmacaMdra
రామభద్ర రారా శ్రీరామచంద్ర
rAmacaMdrAya janaka
రామచంద్రాయ జనక
rAmacaMdrulu nApai calamu
రామచంద్రులు నాపై చలము
rAmakRuShNA gOviMda nArAyaNa
రామకౄష్ణా గోవింద నారాయణ
ramaNirO rAmuni rammanavE
రమణిరో రాముని రమ్మనవే
rAmunivAramu mAkEmi vicAramu
రామునివారము మాకేమి విచారము
rArA nE vennamudda gOpAlA
రారా నే వెన్నముద్ద గోపాలా
sakalEMdriyamulAra jaruga samayamugAdu
సకలేంద్రియములార జరుగ సమయముగాదు
sAmAnyula ceMtacEramu
సామాన్యుల చెంతచేరము
selavA mAku selavA
సెలవా మాకు సెలవా
sItarAmaswAmI nEcEsina nEramulEmi
సీతరామస్వామీ నేచేసిన నేరములేమి
SrIrAma nAmaM maruvAM
శ్రీరామ నామం మరువాం
SrIrAma nInAmamEmi rucirA
శ్రీరామ నీనామమేమి రుచిరా
tagunayya daSaradha rAma
తగునయ్య దశరధ రామ
takkuvEmimanaku rAmuMDokkaDuMduvaraku
తక్కువేమిమనకు రాముండొక్కడుందువరకు
tappulanni kShamiyiMcumI
తప్పులన్ని క్షమియించుమీ
tappuleruMgalEka duritaMbulu - Slokam
తప్పులెరుంగలేక దురితంబులు - శ్లొకం
tArakamaMtramu kOrina dorikenu
తారకమంత్రము కోరిన దొరికెను
unnADo lEDO BadradriyaMdu
ఉన్నాడొ లేడో భద్రద్రియందు
vaccEvOrAvO mayiMTikI
వచ్చేవోరావో మయింటికీ
vaMcanasEyaka nannu rakShiMpumI
వంచనసేయక నన్ను రక్షింపుమీ
vaMdE raGurAma SuBanAma
వందే రఘురామ శుభనామ
yEDanunnADO BadradrivAsuDu
యేడనున్నాడో భద్రద్రివాసుడు
yEladaya rAdE rAmayyA
యేలదయ రాదే రామయ్యా
yElAgu tALudu yEmisEtu
యేలాగు తాళుదు యేమిసేతు
yeMduku kRuparAdu SrIrAma
యెందుకు కౄపరాదు శ్రీరామ
yEmirA rAma nAvalla nEraM
యేమిరా రామ నావల్ల నేరం
yeMtakeMtaku maMdaliMtu nayyayO
యెంతకెంతకు మందలింతు నయ్యయో
yeMtapani cEsitivi rAma
యెంతపని చేసితివి రామ
yeMtaTi puNyamO - Slokam
యెంతటి పుణ్యమో - శ్లొకం
yeMtO mahAnuBAvuDavu nIvu
యెంతో మహానుభావుడవు నీవు
yennaDU rakShiMcEvani yunnAnurA
యెన్నడూ రక్షించేవని యున్నానురా
yEtIruga nanu dayacUsedavO
యేతీరుగ నను దయచూసెదవో
yIvELa nanubrOvarA kRuShNayya
యీవేళ ననుబ్రోవరా కౄష్ణయ్య

Contact Admin
Browser Requirements : This Website Requires Google Chrome (or) Apple Safari (or) Mozilla Firefox. No Other Web Browsers Are Supported